مناقصه عمومی

تجديد مناقصه لوله گذاري خيابان شهيد قلي نژاد تا پشت تكيه نينوا شهرستان قائم شهر

دسته بندی : مناقصه عمومی 1401/4/6 516 بازدید
کد مناقصه : 33641
برگزار کننده : شهرداري قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1401/4/7
تاریخ پایان خرید اسناد : 1401/4/23
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1401/5/5
تاریخ بازگشائی : 1401/5/8
توضیحات :