مزایده یک مرحله ای

مزایده فروش یک دستگاه سواری هایما s7

دسته بندی : مزایده یک مرحله ای 1401/4/7 513 بازدید
کد مناقصه : 31244
برگزار کننده : امور قراردادها
نوع مناقصه : مزایده یک مرحله ای
تاریخ شروع خرید اسناد : 1401/4/1
تاریخ پایان خرید اسناد : 1401/4/16
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1401/4/30
تاریخ بازگشائی : 1401/5/1
توضیحات :