مناقصه عمومی

تجديد مناقصه اجراي رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر بصورت حجمي

دسته بندی : مناقصه عمومی 1401/4/11 512 بازدید
کد مناقصه : 35495
برگزار کننده : شهرداري قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1401/4/12
تاریخ پایان خرید اسناد : 1401/4/29
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1401/5/10
تاریخ بازگشائی : 1401/5/11
توضیحات :