مزایده یک مرحله ای

تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به شرح آگهی پیوست

دسته بندی : مزایده یک مرحله ای 1401/4/12 542 بازدید
کد مناقصه : 35415
برگزار کننده : امور قراردادها
نوع مناقصه : مزایده یک مرحله ای
تاریخ شروع خرید اسناد : 1401/4/12
تاریخ پایان خرید اسناد : 1401/4/29
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1401/5/10
تاریخ بازگشائی : 1401/5/12
توضیحات :