مزایده یک مرحله ای

تجدید مزایده اجاره چمن های مصنوعی ورزشی و سالن ورزشی بانوان به شرح آگهی پیوست

دسته بندی : مزایده یک مرحله ای 1401/4/30 495 بازدید
کد مناقصه : 38534
برگزار کننده : امور قراردادها
نوع مناقصه : مزایده یک مرحله ای
تاریخ شروع خرید اسناد : 1401/4/22
تاریخ پایان خرید اسناد : 1401/5/8
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1401/5/22
تاریخ بازگشائی : 1401/5/23
توضیحات :