مناقصه عمومی

اجراي پياده روسازي رينگ داخلي شهر قائم شهر

دسته بندی : مناقصه عمومی 1401/5/9 608 بازدید
کد مناقصه : 46170
برگزار کننده : شهرداري قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1401/5/9
تاریخ پایان خرید اسناد : 1401/5/26
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1401/6/7
تاریخ بازگشائی : 1401/6/9
توضیحات :