مناقصه عمومی

اجراي رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر قائم شهر

دسته بندی : مناقصه عمومی 1401/5/13 494 بازدید
کد مناقصه : 48154
برگزار کننده : شهرداري قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1401/5/13
تاریخ پایان خرید اسناد : 1401/5/31
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1401/6/12
تاریخ بازگشائی : 1401/6/13
توضیحات :