مناقصه عمومی

تجديد مناقصه خريد مخلوط رودخانه اي

دسته بندی : مناقصه عمومی 1402/4/20 300 بازدید
کد مناقصه : 45238
برگزار کننده : امور قراردادهاي شهرداري قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1402/4/20
تاریخ پایان خرید اسناد : 1402/4/31
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1402/5/12
تاریخ بازگشائی : 1402/5/14
توضیحات :