مناقصه عمومی

تجديد مناقصه خريد ماسه دستگاهي 10-0

دسته بندی : مناقصه عمومی 1402/4/24 380 بازدید
کد مناقصه : 46549
برگزار کننده : امور قراردادهاي شهرداري قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1402/4/24
تاریخ پایان خرید اسناد : 1402/5/3
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1402/5/16
تاریخ بازگشائی : 1402/5/17
توضیحات :