مزایده یک مرحله ای

مزایده واحدهای تجاری کمربندی شمالی -حریم سیاهرود-جنب مجتمع خدمات خودرویی به شرح آگهی پیوست

دسته بندی : مزایده یک مرحله ای 1402/4/27 380 بازدید
کد مناقصه : 45885
برگزار کننده : امور قراردادها شهرداری قائمشهر
نوع مناقصه : مزایده یک مرحله ای
تاریخ شروع خرید اسناد : 1402/4/24
تاریخ پایان خرید اسناد : 1402/5/3
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1402/5/16
تاریخ بازگشائی : 1402/5/17
توضیحات :