مزایده یک مرحله ای

تجدید مزایده عمومی واحدهای تجاری و قسمتی از مجموعه توریستی تفریحی با وسیله نقلیه پارک جنگلی تلار به شرح آگهی پیوست

دسته بندی : مزایده یک مرحله ای 1402/5/14 424 بازدید
کد مناقصه : 51976
برگزار کننده : امور قراردادها شهرداری قائمشهر
نوع مناقصه : مزایده یک مرحله ای
تاریخ شروع خرید اسناد : 1402/5/8
تاریخ پایان خرید اسناد : 1402/5/18
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1402/5/30
تاریخ بازگشائی : 1402/5/31
توضیحات :