مناقصه عمومی

تجدید مناقصه عمومی خرید مخلوط رودخانه ای

دسته بندی : مناقصه عمومی 1402/5/24 265 بازدید
کد مناقصه : 58536
برگزار کننده : امور قراردادها شهرداری قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1402/5/24
تاریخ پایان خرید اسناد : 1402/6/4
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1402/6/16
تاریخ بازگشائی : 1402/6/18
توضیحات :