مزایده یک مرحله ای

مزایده اجاره چمن مصنوعی واقع در کمربندی شمالی-حریم سیاهرود-جنب پل رودخانه سیاهرود به شرح آگهی پیوست

دسته بندی : مزایده یک مرحله ای 1402/6/27 149 بازدید
کد مناقصه : 70101
برگزار کننده : شهرداری قائمشهر
نوع مناقصه : مزایده یک مرحله ای
تاریخ شروع خرید اسناد : 1402/6/26
تاریخ پایان خرید اسناد : 1402/7/6
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1402/7/19
تاریخ بازگشائی : 1402/7/22
توضیحات :