مناقصه عمومی

تجدید مناقصه کانال 60*60 کوچه تلار 40- کوچه توحیدشهر قائم شهر

دسته بندی : مناقصه عمومی 1402/7/5 210 بازدید
کد مناقصه : 73791
برگزار کننده : امور قراردادها شهرداری قائمشهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1402/7/5
تاریخ پایان خرید اسناد : 1402/7/17
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1402/7/29
تاریخ بازگشائی : 1402/7/30
توضیحات :